Protokoll från Årsmötet i Halsbäcks Intresseförening 230805 i Arnes Båt tält.
Föreningens ordförande Helene Lind. Hälsade de ca: 60 närvarande medlemmarna välkomna till Årsmötet i Arnes båt tält vid ”Grinna”.
1.Till mötets ordförande valdes Helene Lind, till sekreterare valdes Wivi Forsberg. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Karin Lindskog och Liisa Alter.
2. De närvarande beslöt att mötet blivit behörigen kallat.
3. Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.
4. Ordförande Helene Lind föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkningen för räkenskapsåret 2022-2023.
5. Torgny Svensson föredrog revisorernas berättelse.
6. Årsmötet fastställde resultat och balansräkningen.
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-2023.
8. Till föreningens ordförande på ett år valdes Helene Lind.
9. Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar som valdes 2022som därmed har ett år kvar är Wivi Forsberg och Vincent Dahlbäck. För omval i ytterligare två år valdes Göran Forsberg, Eva Torén, Patrik Bengtsson vise ordförande, Lars-Olof Gerdin.
10. Till suppleant (ersättare) som har ett år kvar är Annika Nordström och Claes Björklund. Valda på två år är Hans Alter och Anette Pernevi-Siden.
11. Val av revisor på två år är Eva Jonsson. Ett år kvar har Torgny Svensson och Ulla Björn- (revisorssuppleant).
12. Val av valberedningen Ingrid Dahlbäck ett år kvar, och Eva Englund på två år.
13. Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.
14. Medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår 2023-2024 fastställdes till
100kr/vuxen.
15. Utdelning av Mattias stipendiet tillfaller år 2023 till Torgny Svensson.
16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
17. Övriga frågor: Se till att förankra båtarna väl när det är annalkande stormvarning. Starka personer som hjälper till är Ulf Lind, Patrik Bengtsson, Göran Forsberg, Hans Alter. Hans Alter fixar en grupp i WhatsApp. Tänk på att inte elda vad som helst bildäck, tryckimpregnerat virke m.m.
18. Mötet avslutas.

Halsbäck den 5 augusti 2023
Sekreterare Mötesordfrörande
Wivi Forsberg Helene Lind