Om föreningen

Halsbäcks intresseförening

Den 28 juli 2003 bildades Halsbäcks Intresseförening i Annika Nordströms och Peter Lundvalls trädgård. Det var ett drygt 50-tal tappra som trotsade regn och rusk, valde styrelse och antog de stadgar som nu ligger till grund för vår förening.

Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

Föreningen är öppen för alla intresserade.

Våra stadgar
ANTAGNA VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE 2003-07-27 SAMT GODKÄNDA I EN ANDRA LÄSNING VID ÅRSMÖTE 2005-07-20

§ 1     Föreningens namn är Halsbäcks Intresseförening.

§ 2     Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

§ 3     Föreningen är öppen för alla intresserade. Varje medlem som betalt medlemsavgift är röstberättigad med en röst. Uteslutning av medlem kan endast ske på årsmöte.

§ 4     Föreningens årsmöte ska hållas senast i augusti månad. Kallelse utfärdas av styrelsen minst 2 veckor före årsmötet och ska anslås på Rogers sjöbod samt delges medlemmarna på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 5     Föreningens verksamhetsår löper från 1 juni till 31 maj.

§ 6     Medlemsavgift bestämmes av årsmötet och avser nästkommande verksamhetsår. Avgiften ska betalas senast siste februari.

§ 7     Vid årsmötet ska följande tas upp:

a)   Val av mötesordförande och mötessekreterare samt 2 justeringsmän, tillika rösträknare

b)   Frågan om mötet blivit behörigen kallat

c)   Fastställande av dagordning

d)   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk redogörelse (balans- och resultaträkning)

e)   Föredragning av revisorernas berättelse

f)    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

g)   Val av ordförande

h)   Val av övriga ordinarie styrelseledamöter (se § 8 nedan)

i)    Val av ersättare till styrelsen (se § 8 nedan)

j)    Val av revisorer; två ordinarie och en ersättare (ordinarie väljs på två år, en varje år)

k)   Val av valberedning (två personer)

l)    Fastställande av firmatecknare

m)  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

n)  Övriga frågor (Frågor från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet, för att kunna förberedas så att de kan beslutas på årsmötet.)

§ 8     Extra möte hålls då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst 1/5-del av föreningens medlemmar begär det.

§ 9     Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och mellan 2 och 4 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för två år i taget, hälften vid varje årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig då 5 ledamöter är närvarande. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar. Mellan årsmöten är den föreningens beslutande organ. Det åligger styrelsen bl a att förbereda årsmöten; verkställa beslut som fastställs på årsmöten; senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning.
Styrelsen kan utse kommittéer och arbetsgrupper för särskilda verksamheter eller aktiviteter. Dessa ansvarar inför styrelsen för sina arbetsuppgifter.

§ 10   För ändring av dessas stadgar fordras beslut på två av varandra följande möten, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.

§ 11   För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i § 10. För giltighet av ett sådant beslut krävs dock ¾ majoritet. Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar, samt ev skulder och ansvarsförbindelser, för något ändamål i Halsbäcks intresse.

Styrelsen för Halsbäcks intressefören 2021 – 2022

Ordförande 1 år 
Jonas Englund, 070 4459810, jonas.t.englund@hotmail.com

Kassör 2 år
Göran Forsberg, 070 278 59 98, goran.l.forsberg@telia.com

Sekreterare 1 år
Wivi Forsberg, 070 2867597, wiviforsberg@telia.com

Ledamot 1 år
Vincent Dahlbäck, 070 7662773, vincent.dahlback@gmail.com

Ledamot 2 år
Eva Thorén, 070 5406247, thoreneva@live.se

Ledamot 2 år
Patric Bengtsson, 070 566 90 72,
patric@pab.se

Ledamot 2 år
Lars-Olof Gerdin, 070 5459078, larsolofgerdin360@gmail.com

Ledamot 1 år
Helen Lind, 070 6682690, klaramoahelene@hotmail.com

Suppleant 2 år
Hans Alter 070 8773196, hans@alter.st

Suppleant 2 år
Anette Pernevi-Siden, 070 9829393, anette@sima.se

Suppleant 1 år
Claes Björklund, 072 5860123, claed.bd52@gmail.com

Revisor 1 år
Torgny Svensson, 070 3747166, torgny.svensson@vgruppen.se

Revisor 2 år
Eva Jonsson, 070 5681718,
evajonsson@bredband2.com

Suppleant 1 år
Ulla Björn, 070 9885568, ulla.c.bjorn@gmail.com

Valberedning 1år
Ingrid Dahlbäck, 070 2588446, Ingrid.dahlback@gmail.com

Valberedning 2 år 
Lena Thörner, 070 6690499, lena.thorner@vgregion.se

Protokoll från Styrelsemöten samt Årsmötesprotokoll

Styrelsemöte i Halsbäcks Intresseförening 2022-03-13 hos Lars
Närvarande:
Jonas Englund Ordförande
Göran Forsberg Kassör
Lars-Olof Gerdin Ledamot
Helene Lind ”
Patric Bengtsson ”
Hans Alter Suppleant
Claes Björklund ”
Wivi Forsberg Sekreterare

1. Jonas öppnade mötet och önskade alla välkomna.
2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
3. Rapporter: Ekonomi: Medlemskonto: 81.702,24:- Reparationskonto färjebryggan: 12.022,41:- Mattias minnesfond: 11.118,92:- I kassan 1.194:-.
Helene och Hans träffar Pia ang. hemsidan, skräpmail behöver fixas. Helene och Jonas kollar upp medlemsregistret.
Jonas talar med Elise (Samsmarksägarna) ang. avtal för båtrampen – betala 400:- för båtrampen?
Yttrande ang. tillsyningsrapport Miljöfarlig verksamhet Tjörns kommun. Göran har sammanställt ett yttrande från oss ( mycket utförligt och bra) till Tjörns kommun.
4. Röjning: Alviken: Hans Alters ”WhatsApp” grupp har röjt där 2ggr i år samt fortsätter att röja.
Röjning vid ”Strana”+ eldning av rishögarna + korvgrillning Jonas ordnar grillning. Den 17/4 kl. 11.00.
Svarta Katten senare samma dag kl. 18.00 vid Rogers Sjöbod. Göran och Lasse köper drick(a) och tilltugg.
5. Övriga frågor: Vi kör sand till barnbadet. Göran talar med banken om sponsring till barnbadet.
Protokoll skickas till Pia.
Nästa möte: Den 8/5 hos Claes kl. 10.00.
Vid protokollet: Wivi Forsberg.

Årsmötesprotokoll: 2019

Protokoll från Årsmötet i Halsbäcks Intresseförening den 2019-08-03.

Föreningen ordförande Jonas Englund hälsade de ca 60 närvarande medlemmarna välkomna till ordinarie årsmötet i Arnes båt tält vid ”Grinna”.

1. Till mötets ordförande valdes Jonas Englund, till sekreterare valdes Wivi Forsberg. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Björn Jonsson och Susanna Ekström.

2. De närvarande beslöt att mötet blivit behörigen kallat.

3. Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.

4. Ordförande Jonas Englund föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och kassör Göran Forsberg redovisade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018-2019.

5. Torgny Svensson föredrog revisionsberättelsen.

6. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

8. Till föreningens ordförande på ett år valdes Jonas Englund.

9. Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar valdes för två år Vincent Dahlbäck, Roger Karlsson och Wivi Forsberg.

10. Till ersättare (suppleant) i styrelsen på två år valdes Lars Karlsson och Helen Lind.

11. Till ordinarie revisor Torgny Svensson och Eva Jonsson ersättare Ulla Björn.

12. Till valberedningen Ingrid Dahlbäck och för två år valdes Annika Nordström.

13. Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

14. Medlemsavgiften för nästkommande år 2019-2020 fastställdes till 100: – kr.

15. Utdelning av Mattias stipendiet tillfaller i år Annika

Nordström.

16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

17. Övriga frågor: Lokal information bör ske via Facebookgrupp. Parkering igen Hört och hänt att båtägare från Björholmen parkerar sina bilar här då det inte finns tillräckligt med p-platser på Björholmen.

18. Ordförande tackade samtliga medlemmar för stort engagemang och deltagande i föreningens verksamhet och aktiviteter samt förklarade mötet avslutat.

Halsbäck den 3 augusti 2019

Sekreterare Mötesordförande

Wivi Forsberg Jonas Englund

Justeras Justeras

Susanna Ekström Björn Jonsson

Färjebryggan

Föreningen äger stenbryggan, som egentligen heter Färjebryggan, nere vid Strâna. Vi övertog den i maj 2004 från Vägverket, och har skrivit ett arrendeavtal för marken som den står på. Vi har nu förstärkt och restaurerat Färjebryggan så den kan bestå som en viktig del i den kulturbygd som Halsbäck och Halsbäcks Strand utgör.

Badbryggan

Föreningen har även övertagit badbryggan från Halsbäcks Badbrygge­förening, som i och med det har upphört. Alla medlemmar i Halsbäcks Intresseförening har fri tillgång till badbryggan, och tillfälliga bad­gäster som vill stödja underhåll och städning vid badplatsen är välkomna med frivilliga bidrag.