ANTAGNA VID KONSTITUERANDE ÅRSMÖTE 2003-07-27 SAMT GODKÄNDA I EN ANDRA LÄSNING VID ÅRSMÖTE 2005-07-20

§ 1     Föreningens namn är Halsbäcks Intresseförening.

§ 2     Föreningens syfte är att bevara Halsbäcks särart, utveckla Halsbäck för såväl årsboende som fritidsboende samt verka för hållbar utveckling, dvs värna om miljö, sysselsättning, kultur och natur.

§ 3     Föreningen är öppen för alla intresserade. Varje medlem som betalt medlemsavgift är röstberättigad med en röst. Uteslutning av medlem kan endast ske på årsmöte.

§ 4     Föreningens årsmöte ska hållas senast i augusti månad. Kallelse utfärdas av styrelsen minst 2 veckor före årsmötet och ska anslås på Rogers sjöbod samt delges medlemmarna på annat sätt som styrelsen finner lämpligt.

§ 5     Föreningens verksamhetsår löper från 1 juni till 31 maj.

§ 6     Medlemsavgift bestämmes av årsmötet och avser nästkommande verksamhetsår. Avgiften ska betalas senast siste februari.

§ 7     Vid årsmötet ska följande tas upp:

a)   Val av mötesordförande och mötessekreterare samt 2 justeringsmän, tillika rösträknare

b)   Frågan om mötet blivit behörigen kallat

c)   Fastställande av dagordning

d)   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, inkl ekonomisk redogörelse (balans- och resultaträkning)

e)   Föredragning av revisorernas berättelse

f)    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

g)   Val av ordförande

h)   Val av övriga ordinarie styrelseledamöter (se § 8 nedan)

i)    Val av ersättare till styrelsen (se § 8 nedan)

j)    Val av revisorer; två ordinarie och en ersättare (ordinarie väljs på två år, en varje år)

k)   Val av valberedning (två personer)

l)    Fastställande av firmatecknare

m)  Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

n)  Övriga frågor (Frågor från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet, för att kunna förberedas så att de kan beslutas på årsmötet.)

§ 8     Extra möte hålls då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst 1/5-del av föreningens medlemmar begär det.

§ 9     Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och mellan 2 och 4 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs för två år i taget, hälften vid varje årsmöte. Styrelsen är beslutsmässig då 5 ledamöter är närvarande. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar. Mellan årsmöten är den föreningens beslutande organ. Det åligger styrelsen bl a att förbereda årsmöten; verkställa beslut som fastställs på årsmöten; senast en månad före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning.
Styrelsen kan utse kommittéer och arbetsgrupper för särskilda verksamheter eller aktiviteter. Dessa ansvarar inför styrelsen för sina arbetsuppgifter.

§ 10   För ändring av dessas stadgar fordras beslut på två av varandra följande möten, av vilka ett ska vara ordinarie årsmöte. Mellan de båda mötena ska minst två månader förflyta.

§ 11   För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som i § 10. För giltighet av ett sådant beslut krävs dock ¾ majoritet. Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar, samt ev skulder och ansvarsförbindelser, för något ändamål i Halsbäcks intresse.