Årsmötesprotokoll: 2019

Protokoll från Årsmötet i Halsbäcks Intresseförening den 2019-08-03.

Föreningen ordförande Jonas Englund hälsade de ca 60 närvarande medlemmarna välkomna till ordinarie årsmötet i Arnes båt tält vid ”Grinna”.

1. Till mötets ordförande valdes Jonas Englund, till sekreterare valdes Wivi Forsberg. Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Björn Jonsson och Susanna Ekström.

2. De närvarande beslöt att mötet blivit behörigen kallat.

3. Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.

4. Ordförande Jonas Englund föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och kassör Göran Forsberg redovisade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018-2019.

5. Torgny Svensson föredrog revisionsberättelsen.

6. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-2019.

8. Till föreningens ordförande på ett år valdes Jonas Englund.

9. Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar valdes för två år Vincent Dahlbäck, Roger Karlsson och Wivi Forsberg.

10. Till ersättare (suppleant) i styrelsen på två år valdes Lars Karlsson och Helen Lind.

11. Till ordinarie revisor Torgny Svensson och Eva Jonsson ersättare Ulla Björn.

12. Till valberedningen Ingrid Dahlbäck och för två år valdes Annika Nordström.

13. Till firmatecknare valdes ordförande och kassör var för sig.

14. Medlemsavgiften för nästkommande år 2019-2020 fastställdes till 100: – kr.

15. Utdelning av Mattias stipendiet tillfaller i år Annika

Nordström.

16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

17. Övriga frågor: Lokal information bör ske via Facebookgrupp. Parkering igen Hört och hänt att båtägare från Björholmen parkerar sina bilar här då det inte finns tillräckligt med p-platser på Björholmen.

18. Ordförande tackade samtliga medlemmar för stort engagemang och deltagande i föreningens verksamhet och aktiviteter samt förklarade mötet avslutat.

Halsbäck den 3 augusti 2019

Sekreterare Mötesordförande

Wivi Forsberg Jonas Englund

Justeras Justeras

Susanna Ekström Björn Jonsson