Protokoll från årsmöte i Halsbäcks Intresseförening den 28 juli 2013

Föreningens ordförande Mattias Sidén hälsade de 47 närvarande medlemmarna i Halsbäcks Intresseförening välkomna till ordinarie årsmöte, i Arnes båttält vid ”Grinna”.

1. Till mötesordförande valdes Mattias Sidén och till mötessekreterare Wivi Forsberg, till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Lars Karlsson och Sven Olander.

2. De närvarande beslöt att mötet blivit behörigen kallat.

3. Den av styrelsen föreslagna dagordningen fastställdes.

4. Ordförande Mattias Sidén föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och kassör Göran Forsberg redovisade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2012-2013.

5. Torgny Svensson föredrog revisionsberättelsen.

6. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-2013.

8. Till föreningens ordförande på ett år valdes Mattias Sidén.

9. Till övriga ordinarie styrelseledamöter för två år valdes: Peter Lundvall, Roger Karlsson och Wivi Forsberg.

 10. Till ersättare (suppleant) till styrelsen för två år valdes Lars Karlsson och Ingrid Dahlbäck.

11. Till ordinarie revisor för två år valdes Torgny Svensson.

12. Till valberedningen på två år valdes Anette Pernevi Sidén.

13. Till firmatecknare utsågs ordförande och kassör, var för sig.

14. Medlemsavgiften för nästkommande år (2013-2014) fastställdes till 100 kr.

15. Några motioner hade inte inkommit till styrelsen.

16. Övriga Frågor: Badplats Väster ”over”, vi pratar med markägare om att röja väg . Mötet godkänner fortsatt utredning av styrelsen.

Öppna landskap: Fortsatt röjning vid bäcken? Nej, det är inte aktuellt, då kommer den att växa igen och hota återväxten av laxöring.
Almsjuka: Hur gör man med döda almar, låta vara, ta bort eller elda upp? Styrelse undersöker hur man skall gå till väga.
Bastufrågan: Länsstyrelsen anvisade oss ingen annan lämplig plats där det
kunde vara tillåtet att bygga, när vi fick avslag på vårt förslag.

17. Ordföranden tackade samtliga medlemmar för stort engagemang och deltagande i föreningens verksamhet och aktiviteter samt förklarade årsmötet avslutat.

Halsbäck den 28 juli 2013

 

Wivi Forsberg, sekreterare                             Mattias Sidén, ordförande

Justeras:

 

Lars Karlsson                                                 Sven Olander